Försäkring

Upphandling

Läs mer

Novu hämtar in offerter från olika försäkringsbolag. Vi har ett av marknadens bredaste nätverk av anslutna försäkringsbolag.

Behovsanalys

Läs mer

En behovsanalys syftar till att skapa en överskådlig bild över ert totala försäkringsbehov. Novus behovsanalys grundar sig på de förutsättningar och risker som identifierats, samt de eventuella önskemål som ni angett. När vi gjort en grundlig behovsanalys presenterar vi ett förslag där vi dokumenterat vilket försäkringsskydd vi rekommenderar er verksamhet.

Försäkringsförmedlartjänster

Läs mer

 

Novu erbjuder kompletta försäkringsförmedlartjänster. Utifrån din verksamhets behov tar vi fram offerter från flera olika försäkringsbolag med passande produkter. Därefter sker en utvärdering av de olika förslagen och vi presenterar ett förslag på upplägg. Genom att använda Novus försäkringsförmedlartjänster säkerställer du att få det optimala försäkringsskyddet.

Riskinventering

Läs mer

Vilka risker finns det kopplade till er verksamhet? Novu kan tillsammans med er göra en riskinventering av företagets verksamhet för att identifiera, analysera och utvärdera de risker som finns. Som standard genomför vi en komplett riskinventering av generella risker såsom brand-, ansvars-, avbrotts-, transportrisker och liknande. Dessutom kan vi göra en inventering av specialrisker kopplade till just er bransch. Riskinventeringen syftar till att nå optimal skyddsnivå för att säkra verksamheten vid en större skada.

Biträde i skadeärende

Läs mer

Novu agerar gärna biträde i skadeärenden. Med vår långvariga erfarenhet från försäkringsärenden säkerställer vi att processen hanteras korrekt och att våra uppdragsgivare får sina rättigheter bevakade. Som biträde i skadeärenden gör vi allt från att assistans med att fylla i skadeanmälan till att förhandla för våra kunders räkning vid en skada.

Riskbeskrivning

Läs mer

Novu utför riskbeskrivning, som är en översikt över de risker som er verksamhet är exponerade för. Riskbeskrivningen är ett underlag för att göra en korrekt bedömning av försäkringsrisken och därmed kunna beräkna priset för försäkringsskyddet. Med en aktuell riskbeskrivning vet vi hur riskerna ska hanteras, vilka av riskerna det bör tecknas försäkringar för, och vilka av riskerna som skall hanteras på annat sätt.

Riskbesiktningar

Läs mer

Novu erbjuder riskbesiktningar och förslag till skadeförebyggande åtgärder. I erbjudandet ligger att kontinuerligt genomföra riskbesiktningar och att ta fram ett uppdaterat program för skadeförebyggande åtgärder.

 • Företagsförsäkring
 • Fastighetsförsäkring
 • Bostadsrättsförsäkring
 • Entreprenadförsäkring
 • Projektförsäkring
 • Flytandeförsäkring
 • Cyberförsäkring
 • Motorfordonsförsäkring
 • Taxiförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Byggherreförsäkring
 • VD/Styrelseansvarsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Transportansvarsförsäkring
 • Transportförsäkring
 • Speditöransvarförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring